REGULAMIN PORTALU

POLSKAGMINA.NET


 

Regulamin korzystania z portalu

www.polskagminna.net

 1. Postanowienia ogólne

  1.  Portal „polskagmina.net” jest katalogiem teleadresowym i informacyjnym urzędów, instytucji oraz firm z terenu Polski.

  2. Celem portalu „polskagmina.net jest promocja polskich miast , gmin oraz firm będących na ich terenach.

  3.  Portal "www.polskagminna.net" jest  dostępny w sieci internetowej oraz  z  telefonów komórkowych obsługujących Internet.  

  4. Usługodawcą jest firma BJB, ul, Stefana Wittmanna 29, 64-310 Lwówek, prowadzący działalność gospodarczą  na podstawie wpisu   do  ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek pod numerem 6410/1420/2007 - zwany w dalszym ciągu regulaminu "BJB".

  5. Informacje w  portalu "polskagmina.net" może umieścić  każda firma mająca siedzibę lub swój oddział na terenie Polski po spełnieniu następujących warunków:

a)      Wypełni wniosek i prześle go pocztą na adres BJB ul. Stefana Wittmanna 29, 64-310 Lwówek  lub wypełni elektroniczny wniosek i prześle go, zdjęcia na adres: polskagmina@gmail.com  następnie potwierdzi ze swej poczty elektronicznej swą tożsamość przez odesłanie zwrotnego maila.      

b)      Opłaci w terminie 7 dni od otrzymania faktury opłatę wg. cennika. (powyższy punkt nie dotyczy urzędów i jednostek im podległych oraz instytucji  samorządowych i społecznych)                                                                                 

  1. Urzędy i jednostki im podległe, organy samorządowe i organizacje społeczne /non profit / umieszczane są w portalu "polskagmina.net"  bezpłatnie.

  2. Złożenie  wypełnionego wniosku jest konieczne nawet wówczas gdy firma  jest wprowadzona do bazy danych portalu "polskagmina.net",  firmy które nie złożą wniosku zostaną z portalu po ok.30 dniach od zawiadomienia  usunięte. 

  3. Po przesłaniu wniosku do BJB zostanie dla tej  firmy opracowana wizytówka, zgodnie z treścią wniosku i przesłana mailem do akceptacji.

  4. Po przekazaniu do akceptacji i braku informacji ze strony klienta przez okres 7 dni, uznaje się, że wizytówka jest wykonana prawidłowo i zostaje  zamieszczona w portalu polskagmina.net.   

  5. Cennik:   

WIZYTÓWKA

a)   „kompletna” – za 125,10 zł za rok netto- zawiera dane :              Nazwa- firma, adres, numery telefonów i faksu, link do strony  www, link z adresem mailowym i 10 zdjęć- przesłane w formie elektronicznej na adres: admin@polskagminna.net podpisane z numerem ewidencyjnym klienta, określenie profilu firmy- produkcja, handel, usługi ,określenie branży  oraz  określenia dodatkowe w formie zdań maksymalnie 50 wyrazów. Dodatkowo w ramach promocji gratisowo na życzenie zostanie dołączona mapa z znaczeniem położenia firmy. PRZYKŁAD WIZYTÓWKI

b)   Jeśli firma chce zostać umieszczona w 2 miejscach a wizytówka ma być tej samej treści co pierwsza, to cena drugiego ogłoszenia wynosi 50 % ceny nominalnej .tj, 62,55zł netto /rok

c)  Jeśli firma chce umieścić swoją wizytówkę w 3 lub więcej miejscach, a wizytówka ma być tej samej treści co pierwsza, to koszt każdego z  tych ogłoszeń wynosi 28% ceny nominalnej - pierwszej wizytówki.tj.35,02 zł/rok netto

d) Firma może również wizytówkę podpiąć pod własny adres internetowy www. i używać jej jako strony internetowej

    - koszt dodatkowy za adres internetowy (domenę) 125,00 PLN netto.

 

MODUŁ REKLAMOWY

e) Umieszczenie modułu reklamowego to koszt:

                                                                     - na stronie gminy 150,00zl netto za 784 piksele tj. 1cm2 powierzchni reklamy za 3 pełne miesiące.

                                                                     - na stronie powiatu 100,00zł netto x ilość gmin w powiecie za 784 piksele tj. 1cm2 powierzchni reklamy za 3 pełne miesiące.

                                                                     -na stronie województwa  20% ceny powiatu x ilość powiatów w województwie za784 piksele tj. 1cm2

                                                                                              powierzchni reklamy za 3 pełne miesiące

f) Umieszczenie modułu reklamowego jest możliwe po uzgodnieniach  dokonanych za pomocą poczty elektronicznej: admin@polskagminna.net  i zapłaceniu .

g) Maksymalna waga modułu reklamowego to 20kB.

  1. Klient,  przesyłając wniosek pisemnie lub elektronicznie wyraża zgodę na fakturowanie i zobowiązuje się zapłacić w ustawowym terminie. po otrzymaniu faktury.

  2. Wysłanie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem umowy pomiędzy wnioskodawcą a BJB na wykonanie ogłoszenia w portalu "polskagmina.net".

  3. Wysłanie wniosku do BJB jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  4. W portalu „polskagmina.net” nie będą umieszczane antyreklamy, sformułowania obraźliwe, antypaństwowe i poniżające godność człowieka.

  5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykorzystania  wizerunku swej firmy i treść podanych przez niego danych w portalu polskagmina.net

  6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług BJB w portalu „polskagmina.net” w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nie naruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.  

  7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta w portalu „polskagmina.net”. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe, BJB ma prawo usunąć konto z portalu „polskagmina.net” wraz z zamówionymi  usługami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi.                                              
   Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa BJB do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  8. BJB ma prawo do przetwarzania danych  Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie następujących danych jest obowiązkowe w celu założenia konta w portalu „polskagmina.net”:

   1. nazwa (firma) Klienta

   2. numer NIP

   3. REGON

   4. siedziba (dokładny adres)

   5. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby)

   6. adres elektroniczny jeśli istnieje

   7. numer telefonu

   8. numer faksu (opcjonalnie)

   9. dane osoby upoważnionej do podpisania umowy

  9. Czas trwania umowy -1rok i 30 dni od dnia przesłania wniosku ( 30 dni to czas wykonania wizytówki dla firmy składającej wniosek))

  10. Przedłużenie umowy na lata następne następuje w wyniku  przesłania wniosku-zgłoszenia przez klienta lub uzgodnieniu telefonicznym lub elektronicznym.

  11. Klient może przy pierwszym wniosku zaznaczyć w jakim okresie chce korzystać z usługi BJB - nie mniej jednak niż 1 rok.

  12. Klient ma prawo przez czas trwania umowy modyfikować dane zawarte w wizytówce jednak nie częściej niż 1 raz w kwartale, i jest to bezpłatne.

  13. Klient po stwierdzeniu nieprawidłowości w danych wyświetlanych  oraz nieprawidłowości w działaniu portalu zgłasza do BJB swe uwagi za pomocą maila admin@polskagmina.net oraz swe spostrzeżenia a BJB  usunie te nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.

  14. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez  BJB, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych.

  15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub regulaminów świadczenia poszczególnych usług BJB, w szczególności w przypadku wykorzystywania usług BJB do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, BJB ma prawo usunąć konto Klienta wraz z zamówionymi usługami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi.
   Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa BJB do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  16. Portal "polskagmina.net" może mieć krótkotrwałe przerwy w działaniu związane z konserwacją serwerów lub awarii. 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

  1. Klient zobowiązany jest do informowania BJB o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

  2. Klient zobowiązany jest zapłacić za wykonaną usługę po otrzymaniu rachunku/ faktury - Przy braku płatności i 3 krotnym wezwaniu do zapłaty zostanie umieszczona plansza  o braku płatności, a należność przekazana do windykacji.

 2. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana BJB w formie pisemnej na adres korespondencyjny BJB i określać:

   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta BJB,

   2. rodzaj usługi, której dotyczy,

   3. zarzuty Klienta,

   4. okoliczności uzasadniające reklamację,

   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

  2. BJB obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, usuwając usterkę lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 3. Postępowanie końcowe

  1. BJB zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu i cennika. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.polskagmina.net .

  2. Zmiana ceny może nastąpić tylko ze zmianą umowy.

  3. Do umów pomiędzy Klientem a BJB zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a BJB, dotyczących świadczenia usług przez BJB, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby BJB.

  4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2008 r.